Hyppytoiminnan ohje

Tässä ohjeessa annetaan tarkentavia normaaliin hyppytoimintaan liittyviä sääntöjä, joiden tarkoituksena on ylläpitää hyppyturvallisuutta sekä pyrkimystä taloudelliseen ja joustavaan hyppytoimintaan.

Turvallisuusohjeet

Hyppytoiminnassa tulee noudattaa laskuvarjohyppäämistä koskevia

 • Ilmailulakia ja -asetusta
 • Trafin ilmailu- ja lentokelpoisuusmääräyksiä
 • Suomen Ilmailuliiton ohjeita ja suosituksia
 • JLK ry:n Hyppytoiminnan ohjetta (tämä dokumentti)
 • JLK ry:n hyppymestareiden, kouluttajien, turvallisuuspäällikön, apulaiskoulutuspäällikön ja koulutuspäällikön antamia määräyksiä
 • JLK ry:n Maahenkilön ohjetta
 • Jyväskylän lentoaseman toiminnasta annettuja määräyksiä sekä Finavian, lentoaseman päällikön sekä viranomaisten asianmukaisessa järjestyksessä antamia ohjeita.

Maalialue ja liikkuminen kenttäalueella

Maalialue sijaitsee kentän pohjoispäässä rullaustie tangon ja kiitotien välissä.

Oleskelu lentokentän aidatulla alueella on kielletty (ks. Jyväskylän lentoaseman toimintakäsikirja). Laskuvarjohyppytoiminta ja siihen liittyvä koulutustoiminta aidatulla alueella on kuitenkin sallittua seuraavin ehdoin:

 • Jyväskylän Laskuvarjokerholla on alueelle kulkulupa.
 • Toiminnan ulkopuolisia ihmisiä alueella voi olla ainoastaan saatettuna.
 • Kulku kenttäalueelle tapahtuu portista nro. 21. Porttia pidetään lukittuna koko ajan. Laskuvarjokerholla on porttiin kaksi avainta.
 • Pilotit voivat liikkua alueella oman harkintansa mukaan; poislukien lennonjohdon aukioloaikana liikennealue, jonne lupa liikkumiseen on aina pyydettävä lennonjohdolta.
 • Oppilaat siirtyvät lentokoneelle hyppymestarin tai vapaapudotuskouluttajan valvonnassa.
 • Hypyn jälkeen hyppääjät siirtyvät maalialueelta takaisin kerholle.
 • Hyppymestari, vapaapudotuskouluttaja tai maakouluttaja voi kouluttaa oppilaita lentokoneella ja lentokonehallin alueella.
 • Radiokouluttaja voi mennä maalialueelle kouluttamaan oppilaita. Kouluttajalla on oltava mukana ilmailuradio ja lennonjohdon aukioloaikoina lupa liikennealueella liikkumiseen on aina pyydettävä lennonjohdolta. Muuna aikana Jyväskylän liikenteelle on ilmoitettava radion kautta liikennealueella liikkumisesta. Maalialueelta tultaessa lupaa rullaustien ylittämiseen ei lennonjohdolta tarvitse erikseen kysyä.
 • Maalialueelle voi radiokouluttajan mukana mennä seuraamaan alastuloja. Henkilöt liikkuvat radiokouluttajan valvonnassa.
 • Onnettomuuden sattuessa tai muutoin kunnossapidon luvalla lentokonehallin ison portin no. 18 kautta voidaan kulkea autolla (esim. ambulanssit ja huoltoajot). Kunnossapidon ollessa töissä on sille aina ilmoitettava, jos portista kuljetaan. Laskuvarjokerholla on porttiin kaksi avainta: maahenkikön repussa ja oranssissa avaimenperässä.

Hyppytoiminta

Hyppytoiminnan aloittaminen

Päivittäinen hyppytoiminta käynnistetään siten, että lentosuunnitelman jättämisen jälkeen hyppääjät ilmoittavat hyppytoiminnan aloittamisesta puhelimitse lennonjohtoon ennen päivän ensimmäistä pokaa. Lennonjohtoon ilmoitetaan lentäjä, hyppytoiminnan valvoja, kuinka korkealle sinä päivänä on tarkoitus nousta, arvioitu lentojen määrä sekä muut päivän hyppytoimintaan liittyvät poikkeukselliset piirteet, jos niitä on (esim. suunnitellut tauot, pudotukset muualle kuin normaalille alastuloalueelle, monen koneen yhtäaikaiset pudotukset, erikoishypyt, jne.)

Jos hyppytoiminta on alkanut ennen tornin aukeamista, hyppykoneen ohjaaja tai hyppääjät ovat velvollisia saattamaan yllämainitut asiat ao. lennonjohdon tietoon yksikön avaamisen yhteydessä.

Pokan kokoamisohje

Pokat tulee koota pääsääntöisesti siten, että pokalla on vähintään 4 henkilöä ja kaikki hyppäävät samasta korkeudesta.

Jos pokaa ei pystytä näin kokoamaan, määräytyy pokan maksimikorkeus seuraavien sääntöjen mukaisesti:

 • kolme hyppääjää voi nousta koneen maksimikorkeuteen asti
 • kaksi hyppääjää voi hypätä korkeintaan 1000 metriä korkeammalta kuin viimeisin matalammalta hypännyt
 • yksi hyppääjä ei voi yksinään nousta muita ylemmäs

Säännöt eivät koske kouluttajan kanssa hyppääviä oppilaita.

Jos pokaan ei saada neljää hyppääjää, tulee käyttää ns. haamuhyppääjiä.

Niiden hyppykustannukset jaetaan hypyllä olevien oikeiden hyppääjien kesken.

Esimerkkejä:

 • 4 henkilöä pokassa ja 2 hyppää 1000 metristä; loput kaksi saa nousta maksimissaan 2000 metriin
 • 5 henkilöä pokassa ja 2 hyppää 1000 metristä; loput kolme saa nousta 4000 metriin saakka
 • 4 henkilöä pokassa, 1 hyppää 1000 metristä ja 1 hyppää 3000 metristä; loput kaksi saa nousta 4000 metriin saakka
 • 3 henkilöä pokassa ja he maksavat 1 haamuhyppääjän 1000 metrin hypyn; saavat nousta 4000 metriin saakka
 • 2 henkilöä pokassa ja he maksavat 1 haamuhyppääjän 1000 metrin hypyn sekä 1 haamuhyppääjän 3000 metrin hypyn; saavat nousta 4000 metriin saakka

Koneelle siirtyminen

Kone lastataan heti lentokentän aidan pikkuportin edessä olevalta rullaustieltä polun pohjoispuolelta siten, että hyppääjät pääsevät koneeseen aina sen takakautta. Hangaarin edestä kone lastataan vain päivän ensimmäiseltä pokalta sekä tankkauksien yhteydessä.

Pokan vanhin

Jokaisessa pokassa tulee olla sovittuna pokanvanhin, joka vastaa pokansa toiminnasta. Pokanvanhimpana toimii oppilaspokalla hyppymestari tai vapaapudotuskouluttaja ja muulloin pokan keskenään sopima itsenäinen (lisenssi-)hyppääjä. Jos pudottava hyppymestari hyppää alempaa kuin loppupoka, on etukäteen sovittava siitä, kuka toimii pokanvanhimpana loppulennon ajan. Pokanvanhimman paikka koneessa on lentäjän vieressä ns. mesun paikalla.

Pokanvanhimman tehtäviä ovat:

 • pokan kokoaminen ja pokalistan täyttäminen sekä korjaaminen toteutuneen mukaiseksi
 • tuulitietojen hankkiminen, UH-paikan sekä laskeutumiskuvion määrittäminen ja selvittäminen muille oman pokansa hyppääjille
 • määrätä ja ohjeistaa maahenkilö
 • pokan huolehtiminen ajoissa koneelle
 • hyppyjärjestyksen määrittäminen
 • varmistaa, että potkurin vaara-alue on vapaa henkilöistä ja esineistä moottoria käynnistettäessä ja ilmoittaa siitä lentäjälle sanomalla POTKURI VAPAA (vastuu turvallisuudesta on lentäjällä)
 • ohjeiden antaminen lentäjälle ennen hyppylentoa ja lennon aikana
  • lentäjälle on ilmoitettava pokalla olevien hyppääjien/varjojen määrä (jos tandemeita), pudotuskorkeudet ja linjojen lukumäärät eri korkeuksista, toivotut hyppylinjat sekä erikseen mahdolliset tandempudotukset, korkeat avaukset ja muut erikoisuudet, kuten siipipukuhyppääjät.
 • pokan toiminnasta vastaaminen koneen kuormaamisen aikana ja hyppylennolla
 • poikkeus- tai vaaratilanteissa yhteyden pitäminen lentäjän kanssa ja hyppääjien johtaminen
 • matkustamossa syttynyt tulipalo sammutetaan lentäjän penkkijalustan etureunassa olevalla sammuttimella, ensisijaisesti sammutuksesta huolehtii pokanvanhin
 • seurata muiden hyppääjien hypyt ja laskeutumiset, ellei maahenkilöä ole

Maahenkilö

Maahenkilö on pokakohtainen ja vastaa toiminnasta maassa hyppytoiminnan aikana maahenkilön ohjeen mukaisesti.

Siirtyminen koneelle

Koneelle siirrytään keskitetysti pokanvanhimman johdolla. Seisontapaikalla olevia lentokoneita lähestytään aina takaapäin. Koneen etupuolella potkurin välittömässä läheisyydessä ei saa oleskella.

Toiminta koneessa

JLK ry:n käyttämässä hyppykoneessa OH-CHQ ei ole hyppääjiä varten istuinvöitä. Jokainen hyppääjä matkustaa koneessa omalla vastuullaan. Kaikkien irtainten tavaroiden tulee olla aina kiinnitettyinä (esimerkiksi kypärät päähän) alle 300 metrin korkeudessa.

Hyppyoveen nojaaminen tai tukeutuminen on kielletty lennon aikana. Lentäjän istuimesta ei saa ottaa tukea missään tilanteessa. Penkin takana istuva voi nojata istuimeen.

Oven avaamiseen uloshyppypaikan määrittämistä ja hyppäämistä varten on pyydettävä lentäjältä lupa. Lentäjä kysyy hyppyluvan tornista n. kahta minuuttia ennen arvioitua uloshyppyä ja hyppääjän tulee varmistua hyppyluvasta ennen uloshyppyä. Uloshyppypaikka määritetään aina hyppytoiminnan alkaessa joko heittämällä streamer tai muulla luotettavalla tavalla olosuhteet ja hyppääjien kokemus huomioon ottaen. Mukana tulee aina olla varastreamer.

Streamer heitetään tarvittaessa.

Hätähyppy ja pakkolasku

Pokanvanhin määrää hätähypystä ja pakkolaskusta lentäjän käskystä. Hätähyppy suoritetaan komennolla HÄTÄHYPPY ja pakkolaskuun valmistaudutaan komennolla PAKKOLASKU.

Hätähypyn suorittaminen

 1. ensimmäisenä oleva siirtyy ovelle pokanvanhimman OVELLE-komennolla, MENE-komennolla uloshyppy hyppääjän parhaaksi katsomallaan uloshyppytyylillä (oppilaat hyppäävät koulutetun mukaisesti)
 2. seuraava siirtyy ovelle heti, kun pokanvanhin komentaa OVELLE, MENE-komennolla toimitaan kuten edellä.

Alle 600 metrin suoritetuissa hätähypyissä suositellaan käytettävän suoraan varavarjoa (oppilailla alle 1000 metrin suoritetuissa hätähypyissä; ei koske PL-oppilaita). Alle 300 metrin on turvallisempaa tulla pakkolaskuun, mikäli se vain suinkin on mahdollista.

Pakkolaskuun valmistautuminen

 • Jatkokokoulutusoppilaat kääntävät FXC:n OFF-asentoon
 • Hyppymestari/kouluttaja kääntää alkeis- ja peruskoulutusoppilaiden FXC:t OFF-asentoon
 • nojaa lentosuuntaan (vapaa liike minimiin)
 • ota tukea mahdollisuuksien mukaan
 • älä häiritse lentäjää

Koneesta poistutaan muita auttaen, olosuhteet huomioiden (tulipalo, alastulopaikka, loukkaantuneet...), mahdolliset PL-hihnat irroitetaan tai katkaistaan.

Kaluston aiheuttamat vaaratilanteet

Mikäli hyppääjän reppu avautuu koneessa tai apuvarjo tulee ulos taskustaan, varjon avautuminen on estettävä ja ovi on pidettävä kiinni kädellä varmistettuna, kunnes kone on laskeutunut ja pysähtynyt. Jos ovi on auki, se on suljettava välittömästi. Koko poka tulee koneella alas, sitä ennen oppilailta on käännettävä FXC:t OFF-asentoon.

Jos hyppääjä takertuu koneeseen apuvarjosta tai päävarjosta, suoritetaan päävarjon irtipäästö ja koneesta irtautumisen jälkeen varavarjon aukaisu. Samalla on huomioitava, että voidaan joutua turvautumaan vaihtoehtoiseen laskeutumispaikkaan.

Toiminta varjon varassa ja laskeutuminen

Varjon varassa tulee välttää turhaa lentämistä kiitotien yläpuolella. Kiitotietä ei saa ylittää alle 300 metrin korkeudella.

Mikäli hyppääjä joutuu laskeutumaan kiitotien lounaispuolelle, hänen on siirryttävä nurmialueella vähintään 60m kiitotien reunasta poispäin ja odotettava, että kunnossapito tai hyppykoneen lentäjä noutaa hänet. Kiitotietä ei saa lähteä ylittämään omatoimisesti jalkaisin. Myöskään puolustusvoimien alueelle ei saa mennä. Mikäli hyppääjä laskeutuu kiito- tai rullaustielle, tulee hänen välittömästi siirtyä lyhintä reittiä vähintään 60 metrin etäisyydelle kiito- tai rullaustien reunasta.

Käytössä on vasemmanpuoleinen laskeutumiskuvio, ellei pokanvanhin toisin määrää.

Muualle kuin laskeutumisalueelle laskeutuneen hyppääjän on viivyttelemättä palattava kerhorakennukselle ja ilmoittauduttava pokanvanhimmalle.

Swooppaaminen (vauhditettu laskeutuminen)

Mikäli hyppääjällä on tarkoitus suorittaa hypyllään swooppi, tulee tästä kertoa maahenkilölle ennen hypylle lähtöä seuraavat speksit:

 • Vauhdinoton aloituskorkeus
 • Vauhdinoton asteluku
 • Vauhdinoton suunta

Esimerkiksi 270°, vasemman kautta, 220 metrissä.

Suunnitelmaa ei saa muuttaa tämän jälkeen - suunnitelman voi aina peruuttaa.

Rullausteiden ja kiitoteiden ylittäminen

Rullaustien Tango hangaareilta laskeutumisalueelle saa ylittää ainoastaan lennonjohdon luvalla tai ilmoituksella Jyväskylän Liikenteelle:

Tornin ollessa auki:

 1. "Torni - Laskuvarjo Maa, sopiiko ylittää rullaustie Tango maalialueelle"
 2. "Laskuvarjo Maa, ylitä rullaustie Tango, Torni"

Tornin ollessa kiinni:

 1. "Jyväskylän Liikenne - Laskuvarjo Maa ylittää rullaustien Tango maalialueelle"

Laskeutumisen jälkeen rullaustien Tango laskeutumisalueelta hangaareille voi ylittää ilman lupaa / ilmoitusta, noudattaen varovaisuutta - lentokoneita väistäen.

Kiitotietä ei saa ylittää alle 300m korkeudella.

Toiminta vakavassa onnettomuustilanteessa

 1. Vakavassa onnettomuustilanteessa hyppytoiminta keskeytetään välittömästi ja kone kutsutaan alas. Toiminnassa noudatetaan Suomen Ilmailuliiton ohjetta Kriisiviestintä ja toiminta onnettomuustilanteessa.
 2. Maahenkilö määrää loukkaantuneen hyppääjän ensihoidosta ja jakaa muut tehtävät, kuten ambulanssin opastuksen tapahtumapaikalle, muille paikalla oleville henkilöille. Jokainen läsnä oleva on velvollinen osallistumaan pelastustöihin.
 3. Maahenkilö ilmoittaa tapahtuneesta lennonjohdolle: Onnettomuuksissa, joissa pelastustoimia täytyy suorittaa lentoaseman airside ­alueella, pelastustoimien koordinointia siirretään tarvittavilta osin lentoasemalle ja lennonjohdolle tornin aukioloaikoina (mm. pelastushenkilöstön kulku lentoasemalle yms.). Kaikista onnettomuuksista tulee muiden ilmoitusten lisäksi ilmoittaa myös lennonjohdolle tornin aukioloaikoina, joka ilmoittaa tarvittaessa tapahtuneesta edelleen kunnossapidolle.
 4. Tarvittaessa, kuten esimerkiksi kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa, tapahtuneesta on ilmoitettava Suomen Ilmailuliittoon ja Laskuvarjotoimikunnalle sekä kerhon puheenjohtajalle.
 5. Onnettomuudesta tiedottaminen on poliisin tai muun tutkintaa johtavan viranomaisen tehtävä, tietoja onnettomuudesta ja hyppääjästä ei saa antaa ulkopuolisten tietoon.
 6. Onnettomuuspaikka ja kerhon alue suljetaan ulkopuolisilta. Paikalla olevia hyppääjiä suositellaan ilmoittautumaan puhelimitse omaisilleen.
 7. Kerhoalueelta saa poistua vain pelastustöitä johtavan henkilön luvalla.
 8. Ensiapu- ja raivausvälineiden sijainti on osoitettu seinällä olevalla kyltillä.
 9. Kun ensiapu- tai raivausvälineitä on käytetty, ne tulee palauttaa paikalleen ja tiedottaa turvallisuuspäällikköä tarvikkeiden kulutuksesta tai rikkoontumisesta uusien hankkimista varten.

Kelpoisuuksien tarkastaminen

 • Hyppymestari, vapaapudotuskouluttaja tai turvallisuuspäällikkö tarkistaa ennen vuoden ensimmäistä hyppyä ja tarvittaessa kaikilta hyppääjiltä hyppykelpoisuuden ja käytetyn varjokaluston kirjanpidon. Tiedot pitää ennen hyppyä olla kirjattuna kerholla olevaan lomakkeeseen. Varjokaluston tulee olla SIL ry:n ohjeiden mukainen. Tarvittaessa tarkastuksesta tulee ilmoittaa turvallisuus- tai koulutuspäällikölle (erityisesti oppilaat).
 • Hyppymestari, vapaapudotuskouluttaja tai pokanvanhin voi milloin tahansa halutessaan tarkistaa hyppääjän kelpoisuuden, hyppymäärän ja varjokaluston kirjanpidon.
 • Jokaisen JLK ry:n hyppääjän tulee ennen vuoden ensimmäistä hyppyä JLK ry:ssä vuosittain allekirjoittaa lomake (waiver), josta ilmenee, että hyppääjä on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt tässä ohjeessa ilmenevät säännöt. Lomakkeesta tulee ilmetä hyppääjän nimi, syntymäaika ja lähimmän omaisen yhteystiedot, hyppymäärä viimeisen 12 kuukauden aikana, tiedot varavarjon pakkaus- ja tarkastusjakson voimassaolosta, päävarjon tyyppi, ja tarkastusjakson voimassaolo. Lisäksi hyppääjää pyydetään ilmoittamaan mahdolliset lääkitykset ja lääkeaineallergiat. Lomakkeet arkistoidaan kerholle.

Hyppäämisen kieltäminen

 • Pokanvanhin tai hyppykoneen lentäjä voi kieltää hyppäämisen pokassaan olevalta henkilöltä. Pokanvanhimman tai lentäjän on välitettävä tieto tapahtuneesta hyppymestarille, turvallisuuspäällikölle tai koulutuspäällikölle, joka päättää jatkotoimista. Asiasta on lisäksi tiedotettava kerhon puheenjohtajaa.
 • Paikalla oleva hyppymestari, vapaapudotuskouluttaja tai turvallisuuspäällikkö voi asettaa hyppääjän loppupäiväksi hyppykieltoon ohjeiden tai määräysten noudattamatta jättämisestä tai yleisen hyppyturvallisuuden vaarantamisen johdosta. Tapahtumasta on mahdollisimman pian tiedotettava johtokunnalle, joka edelleen päättää jatkotoimista.

Vaaratilanteet ja niistä raportointi

 • Hyppytoiminnassa sattuneesta vaaratilanteesta tehdään vaaratilanneilmoitus Suomen Ilmailuliiton www-sivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella: http://vtr.laskuvarjotoimikunta.fi.
 • Vakavista tai tavanomaisesta poikkeavista vaaratilanteista on ilmoitettava välittömästi koulutuspäällikölle ja turvallisuuspäällikölle sekä kerhon puheenjohtajalle.
 • Poikkeustilanteen havaitessaan hyppykoneen lentäjä tai hyppääjä on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi lennonjohdolle. (Hyppääjän laskeutuminen kenttäalueelle, hyppääjän laskeutuminen selvästi maalialueen ulkopuolelle, varavarjon käyttö, mahdolliset ylimääräiset esineet liikennealueella, jne.)
 • Kaikista onnettomuuksista tulee muiden ilmoitusten lisäksi ilmoittaa myös lennonjohdolle tornin aukioloaikoina, joka ilmoittaa tarvittaessa tapahtuneesta edelleen kunnossapidolle.
 • Jos jotain putoaa koneesta/hyppääjältä tornin aukiollessa aina ilmoitus lennonjohdolle ja kiinniollessakin (sähköpostitse) mikäli pudonnutta esinettä ei löydetä.
 • Vakavasta loukkaantumistapauksesta tai vaaratilanteesta, jonka osapuolena on ollut ilma-alus, on ilmoitettava lennonjohtoon myös jälkikäteen, jos tapahtumahetkellä torni ei ole ollut auki.

Näytös- ja yöhypyt

 • Muualle kuin maalialueelle suoritettavista näytöshypyistä on sovittava etukäteen vallitsevien ohjeiden ja määräyksien mukaisesti.
 • Näytöshyppääjien alastulo on tarvittaessa ilmoitettava lennonjohdolle joko maaradiolla tai puhelimella.
 • Yöhypyistä ja yöhyppyjen järjestelyihin liittyvistä toiminnoista on niin ikään sovittava etukäteen lennonjohdon kanssa
 • Näytöshypyt organisoidaan pääsääntöisesti näytöshyppyvastaavan johdolla

Radioliikenteessä käytettävät taajuudet ja puhelinnumerot

Radioliikenteeseen liittyvät taajuudet ja toimintaan liittyvät puhelinnumerot on listattuna Maahenkilön ohjeessa.

Muut ohjeet

Manifestautuminen ja pokan kasaaminen

Pokalla tulee olla vähintään neljä hyppääjää (OH-CHQ). Pienemmät pokat laskutetaan haamuhyppääjän perusteella.

Lisenssihyppääjät ilmoittautuvat pokalle syöttämällä pokakoneeseen hyppytunnuksensa. Oppilashyppääjien ilmoittautumisen hoitaa hyppymestari tai vapaapudotuskouluttaja. Pokaan voi ilmoittautua, kun päävarjon pinni on kiinni. Tandem- ja oppilaspokilla on kiilausoikeus.

Poka on pyrittävä rakentamaan tarpeetonta lentämistä ja välttäen. Pokien järjestelyssä tulisi pyrkiä siihen, että koko poka hyppää samasta korkeudesta. Välikorkeuksista hyppäävät suorittavat uloshypyn nousevalta linjalta. Erityistilanteita varten noudatetaan pokakoneen vieressä olevia ohjeita.

Oppilassuoritukset tehdään koulutusohjelman mukaisista korkeuksista.

Hyppyjen maksaminen

Hypyt tulee olla aina ennen hyppäämistä maksettuna. Mikäli hyppytili menee miinukselle, asetetaan hyppääjä hyppykieltoon välittömästi. Hyppytilille voi siirtää rahaa kerholla pankkikortilla jolloin tili päivittyy samantien. Hyppytilille voi siirtää rahaa myös tilisiirrolla, mutta tällöin tulee varautua siihen, että hyppytili päivittyy noin kahden viikon viiveellä. Nykyisen saldon, tili- sekä viitenumerot löytyvät Sihteeristä: https://sihteeri.skydivejkl.fi/

Kerhon hyppyvarusteet

Kaikki kerhon omistamat hyppyvarusteet on tarkoitettu pääsääntöisesti oppilaskäyttöön. Mikäli oppilaskalustoa on vapaana, myös muut hyppääjät voivat vuokrata kerhon oppilasvarjoja, -kypäriä sekä -haalareita. Korkeusmittarit ovat ainoastaan oppilaskäytössä.