Yhdistyksen nimenä on Jyväskylän Laskuvarjokerho ry ja sen kotipaikkana Jyväskylän kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laskuvarjourheilua siviiliurheilumuotona sen kaikilla soveltamisaloilla sekä ruumiinkuntoa ja raittiita elämäntapoja. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 • edistämällä laskuvarjourheilun aatetta
 • toimeenpanemalla kokous-, esitelmä- ym. tilaisuuksia
 • pitämällä yhteyttä laskuvarjourheilun harrastajiin sekä kotimaassa että ulkomailla
 • harjoittamalla koulutustoimintaa
 • järjestämällä koulutusta saaneille jäsenilleen ja asianomaisen lupakirjan haltijoille mahdollisimman paljon tilaisuuksia ylläpitää ja kehittää hyppytaitoaan
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksellä on oikeus:
 • ottaa vastaan testamentti- ym. lahjoituksia
 • järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, myyjäisiä, hyppynäytöksiä, rahankeräyksiä sekä erilaisia maksullisia juhla- ja huvitilaisuuksia- osallistua itsensä ja muiden järjestämiin hyppy-ja lentonäytöksiin
 • hallita ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta
 • Yhdistys on täysin puolueeton ja epäpoliittinen ja sen tarkoituksena ei ole voiton tai välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen jäseniä ovat:

 • varsinaiset jäsenet
 • kannattajajäsenet
 • kunniajäsenet
 • Varsinaiseksi jäseneksi hyväksyy johtokunta hakemuksesta hyvämaineisen henkilön. Johtokunta päättää kannattajajäsenen ottamisesta sekä tekee ehdotuksen yhdistyksen kokouksessa kunniajäsenten kutsumisesta.

Johtokunta voi erottaa jäsenyydestä sen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.

Mikäli jäsen ei kahtena peräkkäisenä vuotena ole maksanut vuotuista jäsenmaksuaan, hänen katsotaan eronneen yhdistyksen jäsenyydestä.

Yhdistyksen varsinaisen ja kannattajajäsenen on paitsi kertakaikkiaan suoritettavaa liittymismaksua, suoritettava yhdistyksen jäsenmaksu, jonka yhdistyksen syyskokous seuraavaa vuotta varten määrää. Jäsenmaksu suoritetaan johtokunnan määräämänä aikana.

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksena johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen jäsentä. Johtokunta valitaan vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta valitsee sihteerin sekä keskuudestaan varapuheenjohtajan ja määrää tehtävät muille johtokunnan jäsenille. Johtokunta valitsee ja erottaa muut mahdolliset toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsumana. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä kolmen jäsenen ollessa saapuvilla tai muutoin reaaliaikaisesti tavoitettuina niin, että tavoitetun johtokunnan jäsenen henkilöllisyys on todistettavissa.

Puheenjohtaja johtaa asiain käsittelyä yhdistyksen ja sen johtokunnan kokouksissa sekä hoitaa ne tehtävät, jotka hänelle yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat.

Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä sekä suorittaa muut johtokunnan hänelle antamat tehtävät.

Sihteeri laatii pöytäkirjat, huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta, hoitaa yhdistyksen arkistoa, pitää luettelon yhdistyksen jäsenistä ja suorittaa muut johtokunnan antamat tehtävät.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksinään tai varapuheenjohtaja tai sihteeri ja yksi johtokunnan jäsen yhdessä.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä johtokunnan laatima toimintakertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on tammikuun kuluessa annettava yhdistyksen toiminnantarkastajille sääntöjen 10 §:ssä mainittua tarkoitusta varten.

10§

Toiminnantarkastajien tulee ennen helmikuun 10. päivää antaa johtokunnalle kirjallinen, yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

11§

Yhdistys pitää vuosittain kaksi vuosikokousta.

Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Esitetään toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto
 4. Vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 5. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
 6. Päätetään tulo- ja menoarvion vahvistamisesta
 7. Tehdään toimintasuunnitelma alkanutta vuotta varten johtokunnan esityksen pohjalta
 8. Käsitellään jäsenten johtokunnalle vähintään yhtä viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti esittämät asiat
 9. Käsitellään johtokunnan esittämät asiat
Syyskokous pidetään marras-joulukuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
 3. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavalle vuodelle
 4. Valitaan johtokunnan muut jäsenet seuraavalle vuodelle
 5. Käsitellään jäsenten johtokunnalle vähintään yhtä viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti esittämät asiat
 6. Käsitellään johtokunnan esittämät asiat

12§

Vuosikokous kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta tiedotteella jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin tai kerhon kotisivuilla tai paikallisessa sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella. Muut yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viisi vuorokautta ennen kokousta mainitulla tavalla.

Yhdistyksen kokouksissa on puheoikeus kaikilla jäsenillä, äänioikeus vain varsinaisilla jäsenillä.

13§

Hyppytoiminnassa noudatetaan ilmailuviranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita sekä yhdistyksen määräyksiä.

14§

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta käsitellään kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Ehdotusten on hyväksytyiksi tullakseen saatava ensimmäisessä kokouksessa kolme neljännestä annetuista äänistä, toisessa kokouksessa yksinkertainen äänten enemmistö.

Yhdistyksen purkautuessa on sen omaisuus, sitten kun mahdolliset velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, käytettävä yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla niiden tarkoitusperien hyväksi, jotka yhdistys on näiden sääntöjen puitteissa itselleen antanut.